Bài Báo Khoa Học

STT Họ và tên Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí  
1 PGS.TS Nguyễn Văn Bang Thí nghiệm điều khiển hệ thống lái không trục lái qua phần mềm LAB VIEW 2012 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056  
2 PGS.TS Nguyễn Văn Bang Phân tích tạo cảm giác lái trên mô hình STEER-BY-WIRE 2015 Tạp chí Khoa học Giáo dục kỹ thuật, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ISSN 1859-1272.  
3 PGS.TS Nguyễn Văn Bang Mô phỏng chuyển làn ô tô sử dụng hệ thống lái STEER-BY-WIRE 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà nội, ISSN 1859-3585  
4 PGS.TS Nguyễn Văn Bang Thiết kế bộ điều khiển hệ thống lái STEER-BY-WIRE 2016 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056  
5 PGS.TS Đào Mạnh Hùng Xây dựng mô hình động lực học hệ thống lái tích cực trên ô tô 2017 Tạp chí cơ khí Việt Nam  
6 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Đề xuất dạng kết cấu khung ô tô tải cỡ trung sản xuất tại Việt Nam Số 05/2003
221-226
Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
7 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt  
8 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Durability Analysis on Hydraulic Suspension System of Modular Assembled Trailer Vol. 105-107/2011
227-232
ICVSEM2011 Shanghai, China, October 21-23, 2011 .Applied Mechanics and Materials (ISSN 1660-9336. Engineering Index Accession number: 20114214438331).  
 
10 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 双层隔振系统有限元建模方法探讨 Vol. 263(02) 机械设计与制造  
11 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Study on Finite Element Modeling Methods of Two-Stage Vibration Isolation System 244-249 China: Machinery Design and Manufacturing (ISSN 1001-3997)  
12 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 液压模块挂车刚柔耦合仿真及振动实验分析 Vol. 264(02) 机械设计与制造  
13 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Rigid-Flexible Coupling Simulation and Vibration Experiment Analysis for Hydraulic Modular Trailers 122-126 China: Machinery Design and Manufacturing (ISSN 1001-3997)  
14 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Phân tích dao động riêng cho kết cấu khung của tổ hợp rơ-moóc thủy lực Oct-13 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
 
16 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 液压模块挂车装载方案设计及静动态响应分析 Vol. 31(02)/2014 机械设计  
17 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Loading Scheme Design and Static-Dynamic Response Analysis for Hydraulic Modular Trailers 58-63 China: Journal of Machine Design (ISSN 1001-2354)  
18 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 液压模块挂车动态响应分析及车架疲劳寿命预测 Vol. 276(02)/2014 机械设计与制造  
19 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Dynamic Response Analysis and Bogie Frame Fatigue Life Prediction of Hydraulic Modular Trailers 69-72 China: Machinery Design and Manufacturing (ISSN 1001-3997)  
20 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 液压模块挂车刚柔耦合动态响应特性及摆臂疲劳分析 Vol. 33(07)/2014 振动与冲击  
21 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Dynamics Response Characteristics and Swing-arm Fatigue Analysis of Hydraulic Modular Trailer Based on Rigid-flexible Coupling Simulation 37-44 China: Journal of Vibration and Shock (ISSN 1000-3835. Engineering Index Accession number: 20142117743375)  
22 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 双层隔振系统解耦优化研究 Vol. 34(02)/2014 振动, 测试与诊断  
23 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Design and Decoupling Optimization of Two-stage Vibration Isolation System. 361-365 China: Journal of Vibration Measurement and Diagnosis (ISSN 1004-6801. Engineering Index Accession number: 20142317795920)  
24 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Khảo sát dao động ô tô tải tự đổ CL-KC9650D2 có xét đến tính biến dạng đàn hồi của khung với kết cấu khung đàn hồi Số 46/2014 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
 
25 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Phân tích dao động riêng và tính bền cho kết cấu khung ô tô tải CL-KC9650D2 Số 09/2014 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
 
26 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Dự báo tuổi thọ độ bền mỏi cho khung ô tô tải CL-KC9650D2 195-197 Tạp chí Khoa học công nghệ – ĐH Công nghiệp Hà Nội (ISSN 1859-3585)  
27 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt 双层 隔振系统隔振效果实验分析 Vol. 35(03)/2015 振动, 测试与诊断  
28 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Experimental Isolation Effect Analysis of Two-Stage Vibration Isolation System 547-552 China: Journal of Vibration Measurement and Diagnosis (ISSN 1004-6801. Engineering Index Accession number: 20153001049979)  
29 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Phân tích động lực học kết cấu khung xương ô tô khách thành phố Tháng 11/2015 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
123-127  
30 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Tính toán độ cứng chịu xoắn và độ bền kết cấu khung xương ô tô khách Số 50/2016 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
 
31 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Fatigue life prediction for swing-arm structure of hydraulic modular assembled trailer Tháng 08/2016 Proceedings of The 2016 International Conference ICATSD 2016-AMTAE, Ho Chi Minh City, August 21-23, 2016 (ISBN 978-604-920-040-3)  
 
32 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Tối ưu hóa kết cấu khung satxi ô tô khách Transinco 1-5K29 Tháng 09/2016 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
 
33 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Xây dựng đường đặc tính đàn hồi và kiểm tra bền cho bộ phận đàn hồi nhíp lá Số 54/2016 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
 
34 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Khảo sát dao động của ô tô đầu kéo HD700 trên cơ sở mô phỏng động lực học đa vật thể có kể đến biến dạng đàn hồi Số 54/2016 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải – ĐH GTVT (ISSN 1859-2724)  
 
35 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Tính bền dầm cầu trước cho ô tô tải cỡ trung Số 1+2/2017 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
 
36 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Dự báo tuổi thọ mỏi cho dầm cầu trước ô tô tải cỡ trung Số 1+2/2017 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
51-55  
37 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Lựa chọn hợp lý tham số kết cấu cho hệ cách chấn hai lớp Số 03/2017 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
 
38 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số kết cấu đến dao động của kết cấu con trong hệ cách chấn nhiều lớp Số 05/2017 Tạp chí Giao thông vận tải – Bộ GTVT (ISSN 2354-0818)  
 
39 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Nghiên cứu phương pháp mô phỏng mấp mô mặt đường trên miền thời gian Số 11(04)/2017 Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng – ĐH Xây dựng (ISSN 1859-2996)  
 
40 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt Đánh giá tuổi thọ mỏi của bộ phận đàn hồi nhíp lá trên hệ thống treo cân bằng Số 06/2017 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
 
41 PGS.TS. Vũ Tuấn Đạt So sánh thuật toán tiệm cận gần đúng và thuật toán bậc nhất trong tối ưu hóa biên dạng kết cấu Số 09/2017 Tạp chí Cơ khí Việt Nam (ISSN 0866-7056)  
 
42 PGS. TS Trần Văn Như Xác định công trượt sinh ra trong quá trình đóng ly hợp ô tô bằng phương pháp giải tích 2003 Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN:0866-7012  
43 PGS. TS Trần Văn Như Lựa chọn hợp lý độ cứng lò xo giảm chấn ly hợp ô tô, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 2006 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, ISSN:1859-2724  
44 PGS. TS Trần Văn Như Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống treo bán tích cực trên ô tô 2007 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, ISSN:1859-2724  
45 PGS. TS Trần Văn Như Tối ưu thông số hệ thống treo để giảm thiểu phá hủy đường theo điều kiện khai thác ở Việt Nam 2008 Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN:0866-7012  
46 PGS. TS Trần Văn Như Điều khiển hệ thống treo bán tích cực ô tô để giảm lực động tác dụng xuống đường 2008 Tạp chí Giao thông Vận tải, ISSN:0866-7012  
47 PGS. TS Trần Văn Như Commande à mode glissant d’un double embrayage en phase de décollage 2012 Proceeding of the Conférence International Francophone d’Automatique (CIFA2012)  
48 PGS. TS Trần Văn Như Sliding mode control of a dual clutch during launch 2012 Proceeding of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2012), ISNB:978-604-913-097-7  
49 PGS. TS Trần Văn Như H∞ gearshift control of a dual clutch based on uncertain TS models 2013 Proceeding of the American Control Conference, ISBN:978-1-4799-0178-4  
50 PGS. TS Trần Văn Như H∞ launch control of a dry dual clutch transmission based on uncertain TS models 2013 Proceeding of  the 2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE),ISBN:978-1-4799-0022-0  
51 PGS. TS Trần Văn Như An toàn chuyển động ô tô khách giường nằm hai tầng ở việt nam 2014 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Đóng tàu và Phương tiện giao thông đường bộ, NXB GTVT  
52 PGS. TS Trần Văn Như Xây dựng mô hình và mô phỏng động lực học hệ thống truyền lực CVT 2014 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc, ISBN:978-604-913-233-9  
53 PGS. TS Trần Văn Như Ảnh hưởng của một số yếu tố con người, kết cấu và môi trường đến độ ổn định lật ngang của ô tô khi tránh vật cản 2014 Kỷ yếu Hội nghị khoa học Cơ giới – Động lực lần thứ 7  
54 PGS. TS Trần Văn Như Sliding Mode Control of a Continuously Variable Transmission During Shifting 2014 Proceeding of the 3rd International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA2014)  
55 PGS. TS Trần Văn Như Điều khiển Anti-Windup PID hệ thống treo chủ động 2015 Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN: 1859-3585  
56 PGS. TS Trần Văn Như Khảo sát ổn định lật ngang ô tô khách giường nằm hai tầng 2015 Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN:1859-3585  
57 PGS. TS Trần Văn Như Thiết kế luật điều khiển tỷ số truyền hộp số CVT trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt 2015 Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN: 1859-3585  
58 PGS. TS Trần Văn Như Xây dựng mô hình và mô phỏng động lực học hệ thống truyền lực AMT trên ô tô 2015 Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN:1859-3585  
59 PGS. TS Trần Văn Như Hiệu quả sử dụng đoàn ô tô sơ mi rơ moóc tự đổ 2015 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, ISSN:1859-2724  
60 PGS. TS Trần Văn Như Mô phỏng chuyển làn của ô tô sử dụng hệ thống lái Steer By Wire 2016 Tạp chí Khoa học và công nghệ, ISSN:1859-3585  
61 PGS. TS Trần Văn Như Xây dựng bộ điều khiển trượt cho hệ thống truyền lực AMT 2016 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, ISSN:1859-2724  
62 PGS. TS Trần Văn Như Thiết kế bộ điều khiển lái cho hệ thống lái không trụ lái (Steer By Wire) điện tử – thủy lực 2016 Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN:0866-7056  
63 PGS. TS Trần Văn Như Điều khiển Anti-Windup PID hệ thống truyền lực AMT 2016 Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN:0866-7056  
64 PGS. TS Trần Văn Như Chiến lược kiểm soát ly hợp kép trong quá trình chuyển số của hệ thống truyền lực ly hợp kép 2016 Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN:0866-7056  
65 PGS. TS Trần Văn Như Phát triển mô hình động lực học theo phương dọc của lốp trên cơ sở mô hình Pacejka 2016 Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN:0866-7056  
66 PGS. TS Trần Văn Như Xây dựng mô hình hệ thống lái Steer By Wire điện tử – thủy lực, 2017 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN:1859-3585  
67 PGS. TS Trần Văn Như Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển RISE cho hệ thống treo Macpherson tích cực trên ô tô con 2017 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, ISSN: 1859-2724  
68 PGS. TS Trần Văn Như Thiết kế bộ điều khiển lái tự động ô tô sử dụng GPS 2017 Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN:0866-7056  
69 TS. Nguyễn Thiết Lập Etude du contact entre le coussinet et le logement dans un palier lisse 2013 21ème Congrès Français de Mécanique  
70 TS. Nguyễn Thiết Lập Modélisation de l’interaction entre le coussinet et le corps de bielle 2013 Université de Poitiers, France  
71 TS. Nguyễn Thiết Lập Ảnh hưởng của hình dáng bề mặt đến sự phân bố áp suất của màng dầu bôi trơn bạc đỡ trong động cơ ô tô 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ  
72 TS. Nguyễn Thiết Lập Sự biến dạng của gối đỡ dạng bạc lót dưới tác dụng của áp suất trong màng dầu bôi trơn 2015 Tạp chí Khoa học GTVT  
73 TS. Nguyễn Thiết Lập Phân tích các trạng thái chịu tải của bộ nhíp lá trên hệ thống treo ô tô dưới tác dụng của tải trọng kết hợp 2017 Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng  
74 TS. Trương Mạnh Hùng Xác định vận tốc của ô tô trước khi xảy ra tai nạn 2005 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải  
75 TS. Trương Mạnh Hùng Nghiên cứu hệ thống treo thủy khí với đặc tính phi tuyến sử dụng trên ô tô 2013 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải  
 
76 TS. Trương Mạnh Hùng Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu hệ thống treo đến lực động gây phá hủy đường của ô tô 2014 Hội thảo Khoa học  Đăng Kiểm Việt Nam  
 
77 TS. Trương Mạnh Hùng Mô hình dao động ô tô có tính đến tính chất phi tuyến của phần tử treo thủy khí 2014 Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc.  
 
78 TS. Trương Mạnh Hùng Nâng cao độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô khách bằng hệ thống treo khí nén 2014 Số 45 tháng 03/ 2014. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải  
 
79 TS. Trương Mạnh Hùng Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số đến đặc tính động lực học của lò xo khí nén trong hệ thống treo ô tô 2015 Số 27/ 04/2015. Tạp chí  Khoa học và Công nghệ  
 
80 TS. Trương Mạnh Hùng Sử dụng thuật toán di truyền tối ưu thông sô kết cấu hệ thống treo khí nén sử dụng trên ô tô khách 2015 Số 27/ 04/2015. Tạp chí  Khoa học và Công nghệ  
 
81 TS. Trương Mạnh Hùng Xây dựng đường đặc tính đàn hồi tĩnh của phần tử đàn hồi khí nén sử dụng trong hệ thống treo ô tô khách 2015 Số 49 tháng 12/ 2015. Tạp chí Khoa học  GTVT  
82 TS. Trương Mạnh Hùng Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị ghép nối điều chỉnh giảm lượng phun nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử trên xe máy. 2015 Số 49 tháng 12/ 2015. Tạp chí Khoa học  GTVT  
83 TS. Trương Mạnh Hùng Nghiên cứu xây dựng phương thức hiệp đồng trong hoạt động thiết kế hệ thống truyền lực ô tô. 2017 05/ 2017. Tạp chí GTVT  
84 TS Phạm Tất Thắng. Tính toán lý thuyết xác định trường nhiệt độ đĩa phanh ô tô. Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải. Trường ĐH Giao thông Vận tải. 2016. 2016 Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải – Trường ĐH Giao thông Vận tải  
85 TS Phạm Tất Thắng. Vật liệu nhôm và các ứng dụng trên phương tiện giao thông vận tải. 2016 Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải – Trường ĐH Giao thông Vận tải  
86 TS Phạm Tất Thắng. Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu CNG cho động cơ JA31E dùng trên xe Urban Concepte tham gia cuộc thi Shell Eco – Marathon 2018 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà nội  
87 TS. Nguyễn Hùng Mạnh To apply Fuzzy logic on evaluating Truck vehicle quality. 2005 The International Conference of Automotive Technology for Vietnam-ICAT2005.  
88 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Study of roll Oscillation of doble-decker. 2005 The International Conference of Automotive Technology for Vietnam-ICAT2005  
89 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Khảo sát khả năng ổn định chuyển động của xe buýt hai tầng sử dụng ở Việt Nam. 2006 Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 14, Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn,  
90 TS. Nguyễn Hùng Mạnh To define the trajectory of tractor-semi trailer moving on the curved line. 2009 Asia Pacific Automotive Engineering Conference 15th,  
91 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Extended the single model studying the trajectory of tractor-semi trailer. 2011 Especial Issue No.03 International Coopertation Journals MADI-SWJTU-UTC. Moscow-Chengdu-Hanoi.  
92 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Проблемы общественного транспорта в Ханое. 2013 Вестник МАДИ.- 2013. – № 4(35). – С. 8-13.  
93 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Организация пассажирских перевозок во Вьетнаме . 2014 Грузовик. – 2014. – № 4.  
94 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Повышение эффективности функционирования пассажирских автотранспортных предприятий в Ханое. 2014 Автотранспортное предприятие. – 2014. – № 8. – С. 31-34.  
95 TS. Nguyễn Hùng Mạnh Состояние и перспективы развития производственно-технической базы автотранспортных предприятий в Ханое. 2014 Вестник ОГУ. – 2014. – № 10(171). – С. 140-145.  
96 TS. Nguyễn Hùng Mạnh The new approach to optimization of the public transport enterprises network in Hanoi . 2015 Science journal of transportation. – 2015. – № 06. – PP. 20-28.  
97 TS Nguyễn Thành Công Tính toán thuỷ khí của hệ thống treo Sep-08 Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải  
98 TS Nguyễn Thành Công Đánh giá an toàn bị động  của cabin xe tải trong giai đoạn thiết kế Nov-08 Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải  
99 TS Nguyễn Thành Công Tính toán cơ cấu nâng hạ thùng ô tô tự đổ bằng phương pháp giải tích Nov-08 Tạp chí khoa học Giao thông Vận tải  
100 TS Nguyễn Thành Công A study on optimal calculating some parameters of parts in truck transmission Oct-09 The 15th asia pacific automotive engineering conference  
101 TS Nguyễn Thành Công Nghiên cứu đề xuất bộ điều khiển chuyển động ổn định của ô tô May-10 Tạp chí Giao thông Vận tải  
102 TS Nguyễn Thành Công Nghiên cứu tính toán độ cứng chống xoắn của khung  xe tải Oct-10 Tạp chí Giao thông Vận tải  
103 TS Nguyễn Thành Công Thiết kế tối ưu thông số cơ bản kết cấu ly hợp ô tô Apr-15 Khoa học và Công nghệ  
104 TS Nguyễn Thành Công Modeling the collaborative design of the automotive powertrain system based  on design structure matrix Oct-15 Applied Mechanics and Materials  
105 TS Nguyễn Thành Công Application of the Conflict Detection of the Collaborative Design of the Automotive Powertrain System Nov-15 Applied Mechanics and Materials  
106 TS Nguyễn Thành Công Thiết kế tối ưu thông số kết cấu hộp số ô tô tải. Nov-15 Hội nghị KH-CN toàn quốc về cơ khí lần IV-2015  
107 TS Nguyễn Thành Công Optimal design the structure of automobile clutch diaphragm Spring Oct-15 The International Conference of Automotive Technology for Vietnam- ICAT2015  
108 TS Nguyễn Thành Công Optimization Design of the Automobile Gearbox Structural Parameter based on Matlab Oct-15 The International Conference of Automotive Technology for Vietnam- ICAT2015  
109 TS Nguyễn Thành Công An optimal gear design method for minimization of   transmission vibration Oct-16 International Conference on Marine Science and Technology 2016  
110 TS Nguyễn Thành Công Tính toán mô phỏng tính năng động lực học và tính kinh tế của ô tô điện Oct-16 Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí  
111 TS Nguyễn Thành Công Nghiên cứu điều khiển ổn định quỹ đạo chuyển động ô tô điện bốn bánh xe chấp hành độc lập. Mar-17 Hội nghị khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải  
112 TS Nguyễn Thành Công Phương pháp xác định tải trọng tĩnh phân bố lên trục ô tô tải nhiều cầu. Jun-17 Hội nghị khoa học trẻ ngành Giao thông Vận tải- Tạp chí Giao thông Vận tải  
112 TS Nguyễn Thành Công Nghiên cứu xây dựng phương thức hiệp đồng trong hoạt động thiết kế hệ thống truyền lực ô tô Jun-17 Tạp chí Giao thông Vận tải  
113 TS Vũ Văn Tấn Sự cần thiết phải chất tải lên các cầu ô tô khi kiểm tra hệ thống phanh trên các bệ thử phanh loại lực 2010 Tập chí Giao thông vận tải 08/2010; Bộ Giao thông vận tải.  
114 TS Vũ Văn Tấn Nghiên cứu hệ thống treo khí nén thân thiện với đường 2010 Tập chí Khoa học Giao thông vận tải 11/2010; Trường Đại học Giao thông vận tải; Bộ Giáo giáo dục và đào tạo.  
115 TS Vũ Văn Tấn  Nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô với hệ thống treo bán tích cực điều khiển Skyhook 2010 Tập chí Giao thông vận tải 12/2010; Bộ Giao thông vận tải.  
116 TS Vũ Văn Tấn Studying semi-active suspension system using balance control strategies to improve ride comfort of the car 2011 Science journal of transportation 01/2011; Especial Issue No.03; International cooperation journals MADI-SWJTU-UCT.  
117 TS Vũ Văn Tấn  Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống treo bán tích cực để nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô 2011 Tập chí Giao thông vận tải 05/2011; Bộ Giao thông vận tải.  
118 TS Vũ Văn Tấn Nghiên cứu hệ thống treo điều khiển bán tích cực trên ô tô theo hướng thân thiện với cầu 2011 Tập chí Giao thông vận tải 12/2011; Bộ Giao thông vận tải.  
119 TS Vũ Văn Tấn Nghiên cứu xây dựng bộ điều khiển mờ kết hợp cho hệ thống treo bán tích cực trên ô tô 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam 01/2013.  
120 TS Vũ Văn Tấn Active anti-roll bar control using electronic servo valve hydraulic damper on single unit heavy vehicle 2016 8th Advances in Automotive Control AAC 2016; Sweden; Volume 49, Issue 11, 2016, Pages 418–425.  
121 TS Vũ Văn Tấn H∞ active anti-roll bar control to prevent rollover of heavy vehicles: a robustness analysis 2016 6th System Structure and Control SSSC 2016; Turkey; Volume 49, Issue 9, 2016, Pages 99–104.  
122 TS Vũ Văn Tấn Optimal selection of weighting functions by genetic algorithms to design H anti-roll bar controllers for heavy vehicles 2016 15th International Conference on Vehicle System Dynamics, Identification and Anomalies (VSDIA 2016); Budapest, Hungary.  
123 TS Vũ Văn Tấn Enhancing roll stability of heavy vehicle by LQR active anti-roll bar control using electronic servo-valve hydraulic actuators 2017 Vehicle System Dynamics: International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility; Volume 55, Issue 9, 2017, Pages 1405–1429.  
124 TS Vũ Văn Tấn Multi objective  H∞ active anti-roll bar control for heavy vehicles 2017 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2017 World Congress); Toulouse, France; Volume 50, Issue 1, July 2017, Pages 13802–13807.  
125 TS Vũ Văn Tấn  H∞/LPV control for an active anti-roll bar system to improve the roll stability of heavy vehicles; 2017 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam  
126 TS Vũ Văn Tấn Using the LQR control method on the active suspension system of automobiles; 2017 10th National conference on mechanics, Hanoi, Vietnam  
127 ThS. Nguyễn Quang Cường Thiết kế ô tô tải tự đổ theo phương ngang 2010 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải  
128 ThS. Nguyễn Quang Cường Phân tích mô hình trạng thái của kết cấu thân vỏ ô tô khách 2013 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải  
129 ThS. Nguyễn Quang Cường Thiết kế tối ưu thông số cơ bản kết cấu ly hợp ô tô 2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ  
130 ThS. Nguyễn Quang Cường Design optimally the structure of automobile clutch diaphragm Spring 2015 The International Conference of Automotive Technology for Vietnam- ICAT2015  
131 Ths.Trần Văn Lợi Thí nghiệm điều khiển hệ thống lái không trục lái qua phần mềm LABVIEW. 2012 Tạp chí cơ khí Việt Nam số 04.  
132 Ths.Trần Văn Lợi Nghiên cứu tạo cảm giác lái trên mô hình STEER BY WIRE. 2015 Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM.  
133 Ths.Trần Văn Lợi Mô phỏng chuyển làn của ô tô sử dụng hệ thống lái STEER BY WIRE. 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.  
134 Ths.Trần Văn Lợi Thiết kế bộ điều khiển hệ thống lái STEER BY WIRE. 2016 Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc.  
135 ThS. Nguyễn Hồng Quân Khảo sát ổn định ngang của ô tô tự đổ 2007 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải  
136 ThS. Nguyễn Hồng Quân Study on multi-body dynamics Simulation of the driving shafts and driving axle system of the minibus Based on ADAMS 2011 Proceedings of 2011 International Conference on Mechanical Engineering and Technology, London, UK (EI Compendex)  
137 ThS. Nguyễn Hồng Quân Ứng dụng nguyên lý dầm rời rạc xây dựng mô hình nhíp ô tô trong ADAMS 2013 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải  
138 ThS. Nguyễn Hồng Quân Thiết kế chế tạo ô tô mini bus điện 12-15 chỗ ngồi phục vụ vận tải hành khách công cộng trong thành phố 2015 Tạp chí Giao thông Vận tải  
139 ThS. Nguyễn Hồng Quân Xác định hợp lý thông số kích thước và tải trọng của ô tô tải theo quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam 2016 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải  
140 ThS. Tạ Thị Thanh Huyền Xây dựng mô hình và mô phỏng động lực học hệ thống trền lực AMT trên ô tô 2015 Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Công nghiệp Hà Nội  
141 ThS. Tạ Thị Thanh Huyền Phân tích động lực học kết cấu khung xương ô tô khách thành phố 2015 Tạp chí Khoa học giao thông vận tải  
142 ThS. Tạ Thị Thanh Huyền Xây dựng bộ điều khiển trượt cho hệ thống truyền lực AMT 2016 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải  
143 ThS. Tạ Thị Thanh Huyền Điều khiển Anti-Winup PID hệ thống truyền lực AMT 2016 Tạp chí Cơ khí Việt Nam  
144 ThS. Tạ Thị Thanh Huyền Phân tích các trạng thái chịu tải của bộ nhíp lá trên hệ thống treo ô tô dưới tác dụng của tải trọng kết hợp 2017 Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng  
145 KS Vũ Văn Định Nghiên cứu sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng trên ô tô điện có sử dụng năng lượng mặt trời 2014 Tạp chí Cơ khí Việt Nam – Số đặc biệt  
146 KS Vũ Văn Định Nghiên cứu cải tiến khung xe tiết kiệm nhiên liệu tham gia cuộc thi Shell Eco Marathon 2015 Hội nghị Khoa học – Công nghệ toàn quốc về Cơ khí  
147 KS Vũ Văn Định Bàn về hiệu quả sử dụng ô tô sơ mi rơ mooc tự đổ tại Việt Nam 2015 Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải  

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *