TIN TỨC & SỰ KIỆN
 

BỘ MÔN CƠ KHÍ Ô TÔ

 

ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên:……………………………………….. Lớp:………………………

Tên đề tài:…………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………………….…….……

Giáo viên hướng dẫn: ………………………………………

 

Tuần

 
 

TRƯỜNG ĐHGTVT

KHOA CƠ KHÍ

--***---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o---

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

 
 

Trường Đại học Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ Khí ô tô

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

TT

Tên đề tài

Mục tiêu đề tài

 

Các trang